• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 
(كارگاه آموزش اطفائ حریق در بیمارستان رحیمیان )
محمد حسین زاده سجیرانی ( مسئول واحد تاسیسات بیمارستان رحیمیان ) مدرس این کارگاه آموزشی گفت : برای اطفائ حریق های مختلف که متشکل از مواد چوبی ،پلاستیکی ،شیمیایی ،نفتی و الکتریسیته می باشد ،باید از کپسول های آتشنشانی خاصی برای هر کدام از این مواد استفاده گردد. در این کارگاه که مهندس محمد مهدی آقابگلو مدیر بیمارستان رحیمیان هم در کنار پرسنل شرکت کننده حضور داشتند ، حسین زاده سجیرانی برای پرسنل حاضر توضیحات کاملی را در خصوص اطفائ حریق و تجهیزات موجود ارائه و نحوه کار با آنها را آموزش دادند . در پایان این کارگاه در محوطه بیمارستان چند تن از پرسنل با کپسول های مختلف به اطفائ حریق ساخته گی در حضور محمد مهدی آقابگلو اقدام کردند . این کارگاه آموزشی در تاریخ ششم اردیبهشت 1401 در بیمارستان رحیمیان برگزار شد .

                (کارگاه آموزش اطفائ حریق در بیمارستان رحیمیان  )

محمد حسین زاده سجیرانی ( مسئول واحد تاسیسات بیمارستان رحیمیان ) مدرس این کارگاه آموزشی گفت : برای اطفائ حریق های مختلف که متشکل از مواد چوبی ،پلاستیکی ،شیمیایی ،نفتی و الکتریسیته می باشد ،باید از کپسول های آتشنشانی خاصی برای هر کدام از این مواد استفاده گردد.
در این کارگاه که مهندس محمد مهدی آقابگلو مدیر بیمارستان رحیمیان هم در کنار پرسنل  شرکت کننده حضور داشتند ، حسین زاده سجیرانی برای پرسنل حاضر توضیحات کاملی را در خصوص اطفائ حریق و تجهیزات موجود ارائه و نحوه کار با آنها را آموزش دادند .
در پایان این کارگاه در محوطه بیمارستان چند تن از پرسنل با کپسول های مختلف به اطفائ حریق ساخته گی در حضور محمد مهدی آقابگلو اقدام کردند .
این کارگاه آموزشی در تاریخ ششم اردیبهشت 1401 در بیمارستان رحیمیان برگزار شد .
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0