• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ 
بازدید معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشكی قزوین از بیمارستان رحیمیان
این بازدید توسط دکتر محمدعلی معصومی فر معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه مهندس غیاثوند مدیر خدمات پشتیبانی و مهندس خورشیدی مسئول دفتر فنی دانشگاه از بیمارستان رحیمیان انجام شد . در این بازدید واحد تاسیسات و موتور خانه و واحد در دست احداث بخش سی سی یو که شامل 10 تخت می باشد مورد بازدید قرار گرفت که در خصوص بخش جدید دکتر خونساری توضیحاتی را دادند که شامل هزینه کرده ها بود که بخشی از آن توسط خیرین و بخشی هم از منابع مالی بیمارستان و نیاز های پیش رو در جهت تکمیل آن بود .در خصوص تامین اعتبار ات لازم هم دکتر معصومی فر قول همکاری و مساعدت را دادند . این بازدید در تاریخ 30خرداد 1401 انجام شد .


 این بازدید توسط دکتر محمدعلی معصومی فر معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه مهندس غیاثوند مدیر خدمات پشتیبانی و مهندس خورشیدی مسئول دفتر فنی دانشگاه از بیمارستان رحیمیان                                    انجام شد .
در این بازدید واحد تاسیسات و موتور خانه  و واحد در دست احداث بخش سی سی یو که شامل 10 تخت می باشد مورد بازدید قرار گرفت که در خصوص بخش جدید دکتر خونساری توضیحاتی را دادند که شامل هزینه کرده ها بود که بخشی از آن توسط خیرین و بخشی هم از منابع مالی بیمارستان و نیاز های پیش رو در جهت تکمیل آن بود .در خصوص تامین اعتبار ات لازم هم دکتر معصومی فر قول همکاری و مساعدت را دادند .
این بازدید در تاریخ 30خرداد 1401 انجام شد .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0