* نام بخش:  * سمت:  * تحصیلات:
  ردیف  سوالات  نمره
  1  * چقدر از اینکه در این شغل هستید رضایت دارید ؟  
  2  * آیا کاری که از شما خواسته می شود در راستای شرح وظایف شغلی شما است ؟  
  3  * چقدر از برخورد مدیران ارشد بیمارستان (ریاست) رضایت دارید؟  
  4  * چقدر از برخورد مدیران ارشد بیمارستان (مدیریت ) رضایت دارید؟  
  5  * چقدر از برخورد مدیران ارشد بیمارستان (مدیر پرستاری) رضایت دارید ؟  
  6  * میزان رضایت شما از همکارانتان چقدر است؟  
  7  * چقدر از برخورد مسئول مستقیم خود رضایت دارید ؟  
  8  * تا چه حد از تلاش مسئول بخش/واحد خود برای بهبود روند کارها رضایت دارید ؟  
  9  * چقدر از عملکرد سیستم اداری رضایت دارید؟  
  10  * رضایت شما از تعداد شیفت های کاری و میزان اضافه کاردر ماه  چقدر است ؟  
  11  * چقدر از وضعیت بهداشت محل کار خود رضایت دارید؟  
  12  * شرایط فیزیکی محیط کار (روشنایی، گرمایش و سرمایش، صدا و...) چگونه است؟  
  13  * چقدر از امکانات رفاهی بخش ( تغذیه، خوابگاه ، مهدکودک،و ...) رضایت دارید؟  
  14  * چقدر از کیفیت  و مقدار غذا رضایت دارد؟  
  15  * آیا ازانطباق کلاسهای باز آموزی با نیازهای شغلی رضایت دارید؟  
  16  * چقدر از امکانات و برنامه های آموزشی محل کار خود رضایت دارید؟  
  17  * چقدر برنامه های آموزشی موجبات ارتقای دانش و مهارت های شما را در انجام امور محوله فراهم نموده است؟  
    انتقادات و پیشنهادات:  تاریخ ثبت فرم:1402/01/13
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0