مسئول بخش رادیولوژی : درنا قا سمی

 

سوابق شغلی: کارشناس رادیولوژی 

آغاز همکاری از سال ۱۳۹۳

سوابق تحصیلی : دانشجوی دکتری حرفه ای 

شرکت در دوره های تخصصی ام ار ای و شرکت در دوره های تخصصی سی تی اسکن از موسسه پرتورسانه  


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0