روز جهانی پاركینسون و آموزش به بیماران و مراجعه كننده گان در بیمارستان رحیمیان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 
۰۹:۰۹
در این روز آموزشهایی به بیماران و مراجعه کننده گان تو سط فایزه فرج پور مسئول آموزش سلامت بیمارستان رحیمیان ارائه شد . در این برنامه آموزشی ضمن آموزش چهره به چهره به بیماران بستری و مراجعه کنند ...

  • تبریک اعیاد شعبانیه

   6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0