شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی

 

    خانم سمانه سادات ابوالقاسمی مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان رحیمیان     

شماره تماس: 32229701الی5 -028 داخلی:142

 

1. نیازسنجی ،کنترل و نظارت بر کلیه خریدهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی

2. انجام برخی تعمیرات تجهیزات پزشکی و حضور و نظارت بر تعمیر دستگاه ها توسط کارشناسان شرکت و عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی جدید .

3. تهیه، حفظ و تکمیل شناسنامه وسوابق فنی دستگاه های در حال بهره برداری مرکز در نرم افزار جامع مدیریت تجهیزات پزشکی.

4. برنامه ریزی برای انجام فرآیندهای نگهداشت پیشگیرانه، کنترل کیفی، کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

5. برنامه ریزی آموزش کاربری تجهیزات پزشکی در مرکز و تهیه دستورالعمل های کاربری مورد  نیاز.

6. دبیر کمیته تجهیزات پزشکی

 

 

 

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0