مهندس محمد مهدی آقابگلو      

   مدیر بیمارستان رحیمیان 


تحصیلات:
- کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت( دانشگاه علوم پزشکی تهران )
- MPH-SDH( داشگاه علوم پزشکی تهران )

سوابق اجرایی:
1-کارشناس بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب(آذربایجان غربی)
2-کارشناس بیماریهای مرکز بهداشتی درمانی شال(شبکه بوئین زهرا)
3-کارشناس بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
4- کارشناس مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
5- کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
6- مشاور فنی و اجرایی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
7-مسئول نیروی انسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان آبیک
8- مسئول نیروی انسانی بسیج اداری کارمندی شهرستان آبیک
9-کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
10- رئیس مرکز بهداشت شهرستان آوج
  
11-راه اندازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج 
12- کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
13- مسئول نظارت و پیگیری استقرار برنامه تامین مراقبتهای اولیه سلامت
14-
 رییس اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
15- رییس هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان البرز
16- مدیر داخلی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
17-رابط امور خیرین شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
18-کارشناس امور اداری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (معاونت پژوهشی)
19-مدیر امور اداری بیمارستان رحیمیان الوند
20-
 مسئول رسیدگی به شکایات بیمارستان رحیمیان 
21- مدیر بیمارستان رحیمیان 

22- رئیس هیات تکواندو شهرستان البرز 

23- مدیر داخلی کلینیک های ویژه شهرستان البرز 

24- مسئول بازرسی بیمارستان رحیمیان 

25- عضو هیئت مدیره و موسس موسسه خیریه بیمارستان رحیمیان 
 سوابق آموزشی:
1-  مدرس دانشگاه غیر انتفاعی آ.ب.آ شهرستان آبیک
2- مدرس دانشگاه غیرانتفاعی بصیر شهرستان آبیک
3- مدرس دانشگاه
 غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی شهرستان آبیک
4-مدرس دانشگاه غیرانتفاعی مولانا شهرستان
 آبیک
5-مدرس دانشگاه غیرانتفاعی کار شهر الوند
6- مدرس کارگاهها و کلاسهای آموزشی مربوط به عناوین شغلی


عضویت در کمیته ها:
1-عضو کمیته نقل و انتقالات شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
2- عضو نظام پیشنهادات شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
3- عضو کمیته تامین مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
4- عضو ستاد اقامه نماز شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
5- عضو کمیته اقتصاد مقاومتی شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
6- عضو کمیته شورای ارتقای سلامت شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
7-رابط کمیته برنامه استراتژیک
  شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
8-دبیر کمیته برنامه استراتژیک
  شبکه بهداشت-درمان شهرستان آبیک
9-عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
10-عضو کمیته استانی راه اندازی مرکز جامع همگانی سلامت محمدیه
11-عضو کمیته رفاهی شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
12-عضو کارگروه سیستمها و فرآیندهای شبکه
 بهداشت-درمان شهرستان البرز
13-عضو کمیته اجرایی مدیریت فرآیند (تیم بهبود فرآیند) شبکه
 بهداشت-درمان شهرستان البرز
14-عضو کمیته استقرار زنجیره
 تامین کالا و خدمات شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز

15-دبیر طرح تکریم ارباب رجوع  شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
16- عضو کارگروه توسعه مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
17-عضو کمیته اقتصاد سلامت شبکه
 بهداشت و درمان شهرستان البرز
18-عضو کمیته
 HSE شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
19-عضو کمیته عفاف و حجاب شبکه بهداشت
 و درمان شهرستان البرز
20-عضو کمیته ترخیص بیمارستان رحیمیان
 
21- دبیر کمیته مدیریت خطر و حوادث و بلایا بیمارستان رحیمیان 
22- رابط وقایع ناخواسته بیمارستان رحیمیان
23-عضو کمیته خطا و خطر و ایمنی
 بیمارستان رحیمیان
24-عضو کمیته تیم مدیریت و رهبری
 بیمارستان رحیمیان
25-عضو کمیته پایش و سنجش کیفیت
 بیمارستان رحیمیان
26- عضو کمیته دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی
 بیمارستان رحیمیان
27- عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 بیمارستان رحیمیان
28- عضو کمیته تجهیزات پزشکی
 بیمارستان رحیمیان
29- عضو کمیته
 RCA بیمارستان رحیمیان
30- عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی بیمارستان رحیمیان
 
31- عضو کمیته احیائ نوزاد بیمارستان رحیمیان
32- عضو کمیته شیر مادر
 بیمارستان رحیمیان
33- عضو کمیته بهداشت محیط
 بیمارستان رحیمیان
34- عضو کمیته ایمنی
 بیمارستان رحیمیان

تلفن : -09127882084

پست الکترونیکی:  alborz_hc@qums.ac.ir  
                          mm.aghabagloo@gmail.com

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0