مسئول واحد بهبود کیفیت : خانم ناهید سلطانیان 
مسئول واحد اعتباربخشی : خانم ناهید سلطانیان

 

 شماره تماس:02832229701الی5-داخلی: 505

 

اهم فعالیت ها و اختیارات :

· تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

· تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

· تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

· تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک

· هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

· پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

· تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

· تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان

· تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

· نظارت بر اجرای کامل هفت محور حاکمیت بالینی

· تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان

· نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان

· نظارت بر تهیه و تدوین پرونده های PDP پرسنل

· پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان

· ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان

 

 

برای دیدن فرآیند های اصلی مرکز درمانی بیمارستان رحیمیان اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

 

اعتباربخشی :

اعتبار بخشی به معنای ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان تاکید دارد، در واقع می توان گفت اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتباربخشی، از طریق ارزیابی به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت لازم را به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد اعطا می کند، گروه اعتباربخشی، با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهد، پس ازتحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به آن سازمان اعلام می شود .

 

به طور کلی دو نوع از اعتباربخشی بیمارستان وجود دارد:

اعتبار بخشی ملی کشوری است اجباری

اعتباربخشی بین اللملی داوطلبانه است -اختیاری

 

اهداف اعتباربخشی

Ø ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان

Ø تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت

Ø اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت

Ø یاری رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی

Ø ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز

Ø ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات

 

سنجه های اعتبار بخشی در سه سطح طبقه بندی می شوند:

Ø سنجه های سطح یک : اهمیت، حساسیت و امکان تحقق بالا و در حدود انتظارات اولیه و پایه فعالیت هر بیمارستان

Ø سنجه های سطح دو : امکان تحقق متوسط و در حدود انتظارات وضعیت فعلی بیمارستانها

Ø سنجه های سطح سه : امکان تحقق پایین تر و فرا تر از حدود انتظارات نسبت به وضعیت فعلی بیمارستانه

در نظام نوین اعتباربخشی، بیمارستانها در شش درجه مختلف رتبه بندی می شوند:

 

Ø رتبه عالی

Ø رتبه یک برتر

Ø رتبه یک

Ø رتبه دو

Ø رتبه سه

Ø رتبه چهارم

 

ü ارزیابی بیمارستان رحیمیان در سال 1400 توسط تیم ارزیاب وزارت بهداشت انجام شد و با تلاش کارکنان این مجموعه، به بیمارستان رحیمیان درجه یک اختصاص یافت.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0