مسئول بخش : رقیه ابوالحسنی ( کارشناس پرستاری ).

این بخش در فروردین 1400 راه اندازی و دارای 17 تخت فعال می باشد.

در هر شیفت یه نفر خدمات خانم 2 نفر پرستار حضور دارند.

منشی بخش : مریم غیاثوند (کارشناس مدیریت خدمات ) .


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0