آزمایشگاه

محل استقرار و فضای فیزیکی:

آزمایشگاه در طبقه زیر زمین بیمارستان واقع گردیده و ودارای دو بخش آزماشگاه و پاتولوژی جهت ارائه خدمات به بیماران میباشد.

 

 مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی

خانم  دکتر مهسا زینلی مقدم ( پاتولوژیست)

سوپروایزر آزمایشگاه: خانم  منصوره کشاورز

بیوشیمی:

در این بخش پارامترهای بیوشیمی بالینی کلاسیک و پارامتر های اختصاصی بیوشیمی بالینی انجام میشوند . بهبود مستمر روشهای آنالیز از طریق جایگزینی و به روز کردن تجهیزات و همچنین انتخاب و ارائه تستهای جدید از جمله وظایف این بخش محسوب میشوند .

این بخش مجهز به دستگاه های اتوآنالایزر، الکترولیت آنالایزر، بلاد گاز آنالایزر، اسپکتروفتومتر میباشد.

 هورمون شناسی،ایمونولوژی و تومورمارکرها:

در این بخش پارامتر های هورمون شناسی مورد آزمایش قرار میگیرند. سرولوژی بیماریهای عفونی و ایمونولوژی با بهره گیری از روش ELISA از دیگر عرصه های این مجموعه است .

این بخش مجهز به دستگاه الایزا ریدر میباشد.

خون شناسی و انعقاد
 

در این بخش تستهای CBC ، لام خون محیطی ، اندازه گیری سرعت رسوب گلبولی ، تعیین گروه خونی و برخی تستهای اختصاصی نظیر لیشمانیوز و مالاریا عرضه های این بخش محسوب میشوند .

ین بخش مجهز به سل کانتر سیسمکس و سدیمان ریدر میباشد از جمله PT – PTT میباشد.


میکروبشناسی:

در بخش میکروبشناسی روشهای مهم آزمایش در رابطه با باکتریولوژی

آنالیز ادراری و انگل شناسی:

آنالیز کامل ادرار همراه با تستهای مربوط به تشخیص انگل ها و خون مخفی (Occult Blood) در مدفوع

 بانک خون:

با توجه  به فعال بودن اتاق عمل، ارایه فراورده های خونی مناسب و سازگار با بیماران بر عهده این بخش میباشد.

پاتولوژی:

مسئول فنی پاتولوژی:


خانم دکتر مهسا زینلی مقدم

کارشناس مجرب آزمایشگاه توانایی ارائه انواع خدمات پاتولوژی و سیتولوژی به مراجعین دارد

نمونه گیری از بیماران سرپایی توسط کارشناسان آزمایشگاه در این بخش صورت گرفته و راهنمایی های لازم توسط همکاران به مراجعه کنندگان محترم داده میشود.

در بخش جداسازی مراحل اولیه جداسازی نمونه ها بر اساس استاندارد های تدوین شده توسط کارشناسان آزمایشگاه انجام شده و نمونه ها به تفکیک تحویل بخش مربوطه داده میشوند.

پذیرش  

این بخش از یک قسمت "پذیرش پاتولوژی" و "پذیرش آزمایشگاه" تشکیل شده است که توسط همکاران پذیرش اداره میشود. کلیه نمونه های دریافتی از سوی بخش های بستری بیمارستان در این بخش تایید و ثبت الکترونیکی میشوند، در ضمن مراجعین سرپایی با توجه به برنامه زمانبندی پس از نوبت گرفتن از مسئول پذیرش روز های کاری مورد پذیرش و خدمات رسانی قرار میگیرند.

تماس با بخش :

جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 32229701الی 5) داخلی 510

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0