بیمارستان رحیمیان                                                                                                    (PDP) Personal Development Plan
  نام و نام خانوادگی:  * کدملی:  نام بخش:  عنوان پست سازمان:  تاریخ تکمیل فرم:1402/01/13
                                                                                                                                                                              عنوان نیاز آموزشی
       طبق نظر فرد  
  طبق نظر مسئول  
  طبق نظر سازمان  CPRپایه
   CPRپیشرفته *
  استفاده از دفیبریلاتور، ونتیلاتور و سایر تجهیزات تخصصی*
  ارزشها و عقاید و حقوق بیمار
  ایمنی بیمار
  کنترل عفونت
  بهداشت محیط
  ایمنی شغلی
  مهارت های ارتباطی و رفتاری
  آتش نشانی
  مدیریت خطر
  مدیریت بحران
  تمرین (Drill) آتش نشانی
*تمامی پزشکان حداقل سالانه یکبار این دوره را می گذراند.
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0