دکتر سید علیرضا خونساری 
رئیس بیمارستان رحیمیان 

مدرک تحصیلی:
دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1376
ارشد بهداشت بین الملل با گرایش مدیریت خدمات سلامت
از دانشگاه هایدلبرگ آلمان 1385

سوابق مدیریت :

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رزن -همدان 
رئیس مرکز بهداشت شهرستان رزن -همدان 
مدیر شبکه بهداشت ودرمان تاکستان 
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان 
رئیس مرکز بهداشت شهیدبلندیان 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0