واحد فناوری اطلاعات

مهندس مهدی  فرجی حاجی بابا  
مسئول واحد انفورماتیک
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

داخلی: 333
اهم وظایف: مسئول 
HIS، نرم افزار، کارشناس سپاس و رسیدگی به کلیه امور مربوط به واحد انفورماتیک

شماره تماس  5-02832229701 داخلی: 333


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0